Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Realizacja badań marketingowych

20 lutego 2013

Realizacja badań marketingowych Etapami procesu badawczego są dwie fazy: faza przygotowania badania oraz faza realizacji zadania. Faza przygotowania badania składa się z projektowania badania, doboru próby badawczej oraz budowy instrumentu pomiarowego. Natomiast faza realizacji badania składa się ze zbierania danych, analizy i interpretacji wyników oraz prezentacji i oceny wyników badania. Projektowanie badania polega na przełożeniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, a następnie wybór metody badania i określenie kosztów i harmonogramu badania. Powyższe definicje łatwiej jest zrozumieć na następującym przykładzie: zarząd otwartego przez pięcioma miesiącami hipermarketu w związku z niesatysfakcjonującą liczbą odwiedzających klientów postanowił wprowadzić zmiany w zakresie obsługi klientów. Aby podjąć właściwą decyzję postanowiono przeprowadzić badania marketingowe, które mają wskazać jakie zmiany są najbardziej pożądane. Na powyższym przykładzie można określić, że celem badawczym jest poznanie opinii klientów o poziomie obsługi. Próba badawcza jest to część całej zbiorowości, która jest poddawana badaniu. Metody doboru próby badawczej dzielą się na dobór losowy oraz dobór nielosowy. Dobór losowy polega na tym, że każda jednostka ma szansę wziąć udział w badaniu, a o wyborze decyduje przypadek. Do tej grupy zalicza się metodę losową prostą, metodę losową systematyczną oraz metodę losową warstwową. Metoda doboru losowego prosta polega na tym, że każda jednostka jest oznaczona w odpowiedni sposób, a z pośród wszystkich jednostek losowanych jest ich tyle, ile ma uczestniczyć w badaniu. Wadą tej metody jest to, że jest na możliwa tylko wtedy, gdy dokładnie znane są wszystkie jednostki zbiorowości oraz jest możliwość odpowiedniego oznaczenia. Metoda doboru systematyczna zakłada wybór na podstawie uporządkowanej listy jednostek. W pierwszej kolejności wyznacza się odległość między wybranymi jednostkami na liście dzieląc całą zbiorowość przez założoną wielkość próby. W doborze warstwowym badaną populację dzieli się na grupy i określa się liczebność poszczególnych grup. Na tej podstawie tworzy się strukturę badanej próby.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi: