Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

PFRON co to za instytucja?

24 stycznia 2013

PFRON co to za instytucja? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją państwową powstałą w 1991 roku. Jej celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w kwestii ich rehabilitacji oraz znalezienia zatrudnienia. Aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje wyżej wymieniona instytucja jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Finanse, którymi fundusz dysponuje pochodzą z różnych źródeł. Największa część pochodzi z comiesięcznych składek jakie wpłacają pracodawcy zatrudniający przynajmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego pracownicy niepełnosprawni stanowią mniej niż 6 %. Wskaźnik ten powinien wynosić 2 % w przypadku ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, szkół państwowych i niepaństwowych czy zakładów kształcenia nauczycieli. Jak już zostało napisane środki z PFRON przeznaczone są na pomoc niepełnosprawnym. W szczególności zaś chodzi o dofinansowanie do pensji niesprawnego pracownika, a jest to rekompensata którą ponosi szef zatrudniając taką osobę (dostosowanie ta stanowiska); poza tym środki przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy dla takiej osoby oraz jej adaptację i przystosowanie; dalej pewną sumę przeznacza się na finansowanie części kosztów utworzenia i utrzymania warsztatów aktywności zawodowej i terapii zajęciowej; współpracę z jednostkami pozarządowymi w celu wpierania niesprawnych ludzi; pokrywanie części wydatków w projektach systemowych Unii Europejskiej. Fundusz udziela wsparcia finansowego w przypadku zakładania przez niepełnosprawnego własnej działalności gospodarczej; pokrywania części kosztów na ubezpieczenie społeczne dla tych osób jak i dla niesprawnych rolników; pokrywanie części kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych, a także w przypadku zakupu urządzeń do rehabilitacji itp. czy też przy udawaniu się na turnusy rehabilitacyjne; zapłata za szkolenia, kursy, staże czy pomoc przy organizowaniu imprez sportowych czy kulturowych tych osób. Część środków przeznaczona jest na programy własne realizowane przez PFRON. Jest to jednostka nadzorowana przez ministerstwo. Co więcej wydatki przez nią pokrywane muszą być ściśle określone w ustawie, a zatem jego władze nie mogą dysponować środkami pieniężnymi według swojego uznania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi: