Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Badania marketingowe

27 lutego 2013

Badania marketingowe Badania marketingowe to zbieranie, analizowanie, przetwarzanie danych związanych z sytuacją rynkową, które wykorzystywane są do podejmowania decyzji marketingowych. Przyczyny przeprowadzania badań marketingowych są różne, m.in. poznanie konkurencji, cen, produktów, zapotrzebowania na rynku, poznanie dostawców i ich ofert, sprawdzenie wydajności pracowników, minimalizacja ryzyka działalności gospodarczej oraz zmiana zasięgu terytorialnego firmy. By badania marketingowe były przydatne dla firmy, powinny charakteryzować się następującymi cechami: dokładnością, aktualnością, obiektywizmem, opłacalnością, muszą dotyczyć zamierzonego tematu, sprawdzać sytuację firmy oraz jej otoczenia, oraz muszą być dostępne. Dzięki badaniom marketingowym w przedsiębiorstwie można podejmować takie decyzje marketingowe jak ustalanie ceny, wybór rodzaju reklamy, cechy produktu, rodzaj dystrybucji, ustalenie umiejętności, jakie powinien posiadać personel oraz jakimi narzędziami promocji przedsiębiorstwo powinno się posługiwać, by osiągnąć największe zyski. Badania marketingowe można sklasyfikować według przedmiotu badania, charakteru informacji, kryterium częstotliwości badania, kryterium funkcjonalności oraz według charakteru zbiorowości respondentów. Badania marketingowe według przedmiotu badania dzielą się na: badania rynkowe (popyt, podaż, cena), warunki działania na rynku (konkurencja, preferencje konsumentów, zachowanie personelu) oraz na rezultat działania (wielkość sprzedaży, zysku, jaki jest udział firmy w rynku, wizerunek firmy). Według charakteru informacji badania marketingowe można podzielić na: badania ilościowe (dane prezentowane są za pomocą liczb) oraz badania jakościowe (dane prezentowane są za pomocą opisu). Według kryterium częstotliwości badania marketingowe dzielą się na ciągłe, okresowe oraz sporadyczne. Według kryterium funkcjonowania badania marketingowe dzielą się na opisowe, wyjaśniające, innowacyjne, prognostyczne oraz kontrolne. Natomiast według charakteru zbiorowości respondentów badania marketingowe dzielą się na badania wśród konsumentów, wśród przedstawicieli firm i instytucji oraz wśród ekspertów w danej dziedzinie.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Dofinansowanie do pensji

26 lutego 2013

Dofinansowanie do pensji Firmy, które zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie związane z przyjęciem do pracy niesprawnych. Wiele instytucji wspierających te osoby udziela wsparcia w postaci dotacji do pensji czy na wyposażenie stanowiska pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata taka ma być formą spłaty pracodawcy, który musiał ponieść koszty z tytułu dodatkowego urlopu, przerwy w pracy czy pomocnika dla niepełnosprawnego. Co więcej refundacja taka nie ma nic wspólnego z tym jakie stanowisko zajmuje podwładny czy jakiej wysokości ma wynagrodzenie. Zatem nie można powiedzieć, że pracodawca otrzymuje chorego pracownika za darmo i że wydatki z państwa pokrywają wszystkie koszty jego utrzymania. I tak po zmianie przepisów od 1 lipca 2012 roku kwota dofinansowania wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 180 % najniższego wynagrodzenia, pracownik o umiarkowanym stopniu niesprawności może otrzymać 115 % najniższego wynagrodzenia, natomiast ktoś z lekkim stopniem uszczerbku na zdrowiu ma szansę na 45 % najniższego wynagrodzenia. Od września 2012 roku za najniższe wynagrodzenie uznać należy minimalne wynagrodzenie z roku 2011, czyli 1386 zł. Szerzej o tym zagadnieniu mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 3 uchwalona przez Sejm 28 czerwca 2012 roku. Jednak zanim zostaną złożone stosowne dokumenty pracodawca musi spełnić kilka warunków. Jego firma musi zatrudniać mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat, lub też gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób z tym, że 6% z nich muszą stanowić osoby niepełnosprawne lub też jest to zakład pracy chronionej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy owy pracownik otrzymuje część swego wynagrodzenia ze środków publicznych. Zmiany czekają też tzw. „zakłady pracy chronionej”. Aby uzyskać status takiej placówki wskaźniki muszą osiągnąć 50 % zatrudnionych, a w tym 20 % pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy się zastanowić czy firma i pracodawca dysponują odpowiednią ilością dokumentów i zaświadczeń i czy zakład pracy spełnia wymagane warunki. Na początku pracodawca musi zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz złożyć stosowne dokumenty.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

Realizacja badań marketingowych

20 lutego 2013

Realizacja badań marketingowych Etapami procesu badawczego są dwie fazy: faza przygotowania badania oraz faza realizacji zadania. Faza przygotowania badania składa się z projektowania badania, doboru próby badawczej oraz budowy instrumentu pomiarowego. Natomiast faza realizacji badania składa się ze zbierania danych, analizy i interpretacji wyników oraz prezentacji i oceny wyników badania. Projektowanie badania polega na przełożeniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, a następnie wybór metody badania i określenie kosztów i harmonogramu badania. Powyższe definicje łatwiej jest zrozumieć na następującym przykładzie: zarząd otwartego przez pięcioma miesiącami hipermarketu w związku z niesatysfakcjonującą liczbą odwiedzających klientów postanowił wprowadzić zmiany w zakresie obsługi klientów. Aby podjąć właściwą decyzję postanowiono przeprowadzić badania marketingowe, które mają wskazać jakie zmiany są najbardziej pożądane. Na powyższym przykładzie można określić, że celem badawczym jest poznanie opinii klientów o poziomie obsługi. Próba badawcza jest to część całej zbiorowości, która jest poddawana badaniu. Metody doboru próby badawczej dzielą się na dobór losowy oraz dobór nielosowy. Dobór losowy polega na tym, że każda jednostka ma szansę wziąć udział w badaniu, a o wyborze decyduje przypadek. Do tej grupy zalicza się metodę losową prostą, metodę losową systematyczną oraz metodę losową warstwową. Metoda doboru losowego prosta polega na tym, że każda jednostka jest oznaczona w odpowiedni sposób, a z pośród wszystkich jednostek losowanych jest ich tyle, ile ma uczestniczyć w badaniu. Wadą tej metody jest to, że jest na możliwa tylko wtedy, gdy dokładnie znane są wszystkie jednostki zbiorowości oraz jest możliwość odpowiedniego oznaczenia. Metoda doboru systematyczna zakłada wybór na podstawie uporządkowanej listy jednostek. W pierwszej kolejności wyznacza się odległość między wybranymi jednostkami na liście dzieląc całą zbiorowość przez założoną wielkość próby. W doborze warstwowym badaną populację dzieli się na grupy i określa się liczebność poszczególnych grup. Na tej podstawie tworzy się strukturę badanej próby.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Ofiarność społeczeństwa

20 lutego 2013

Ofiarność społeczeństwa Coraz mniejszy odsetek naszego społeczeństwa deklaruje przekazywanie chociażby drobnych kwot na rzecz organizacji pozarządowych i ich wspieranie. Obecnie jest to około jednej trzeciej Polaków, kiedy to jeszcze dwa lata temu pomoc potrzebującym deklarowała blisko połowa naszych rodaków. Ten spadek jest podyktowany nie tylko pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju ale przede wszystkim brakiem działań, które mają na celu jak największe uświadomienie społeczeństwa o potrzebie wsparcia licznych projektów. Dodatkowo zmniejszają się również przekazywane kwoty. Najczęściej są to drobne sumy w skali całego roku. Sytuację ratuje trochę przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz takich instytucji w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki tej formie pomocy udaje się zebrać całkiem pokaźne sumy. Oprócz tego największe sumy udaje się zebrać dzięki fundraiserom, czyli osobom, które profesjonalnie zajmują się zbieraniem funduszy. Pozostałe kwoty to wynik licznych aukcji, licytacji i lokalnego wspierania szczytnych celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

« Poprzednie Następne »