Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Niepełnosprawni’

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

6 września 2018

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych Osobom niepełnosprawnym, w zależności od rodzaju i stopnia ułomności przysługuje renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie zamyka im to drogi do podjęcia zatrudnienia i otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za swoją pracę. Jak pokazują dane zebrane przez instytucje wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, osoby te zarabiają o wiele mniej os kadry zdrowej. Wysokość zarobków wacha się i dochodzi do kwoty o 50 % niższej od wynagrodzenia innych. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze pensja, która przysługuje tym osobom nie może przekroczyć pewnego progów. Mówi o tym ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie artykuły 104-106. Mówi ona o tym, że wynagrodzenie za praca łącznie z rentą niepełnosprawnego nie może przekraczać 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy, czyli nie może otrzymywać więcej niż 2029,90 zł miesięcznie. W przypadku, gdy przekroczy się ten prób, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odejmie od tej kwoty kwotę o którą został przekroczony wymieniony wyżej limit. Dotyczy to zarobków z tytułu pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. I tak przykładowo zarabiając 1650 zł i otrzymując rentę w wysokości 600 zł łączny dochód wynosi 2250 zł. Od tej kwoty odejmuje się wyznaczony przez ZUS limit, czyli 2250-2029,90= 220,01. Od renty ZUS odlicza tę kwotę, czyli 600-220,01=379,90. Okazuje się, że z renty zostaje zabrane nieco ponad 1/3 kwoty. Jeszcze bardziej radykalnie sprawa ma się w przypadku, gdy wynagrodzenia wraz ze świadczeniem z ZUS-u przekroczy limit 130 % przeciętego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał kalendarzowy. Stanowi to kwotę 3769,80 zł miesięcznie. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza wypłacane świadczenie w całości. Co ważne i godnie podkreślenia świadczenie jest zawieszone a niecałkowicie likwidowane. Oznacza to, że jeśli po pewnym czasie osoba niepełnosprawna przestanie pracować lub będzie zarabiać mniej, to wtedy świadczenie powróci. Wysokość zależna jest od tego czy dochód przekroczył limit 2090,90 zł. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że niepełnosprawni wolą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie, by nie utracić prawa do części lub całości renty. W takiej sytuacji także pracodawca widzi większe korzyści, gdyż może oszczędzić na wynagrodzeniu i chętniej zatrudnia osobę ze świadczeniem.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Dofinansowanie do pensji

26 lutego 2013

Dofinansowanie do pensji Firmy, które zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie związane z przyjęciem do pracy niesprawnych. Wiele instytucji wspierających te osoby udziela wsparcia w postaci dotacji do pensji czy na wyposażenie stanowiska pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że dopłata taka ma być formą spłaty pracodawcy, który musiał ponieść koszty z tytułu dodatkowego urlopu, przerwy w pracy czy pomocnika dla niepełnosprawnego. Co więcej refundacja taka nie ma nic wspólnego z tym jakie stanowisko zajmuje podwładny czy jakiej wysokości ma wynagrodzenie. Zatem nie można powiedzieć, że pracodawca otrzymuje chorego pracownika za darmo i że wydatki z państwa pokrywają wszystkie koszty jego utrzymania. I tak po zmianie przepisów od 1 lipca 2012 roku kwota dofinansowania wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 180 % najniższego wynagrodzenia, pracownik o umiarkowanym stopniu niesprawności może otrzymać 115 % najniższego wynagrodzenia, natomiast ktoś z lekkim stopniem uszczerbku na zdrowiu ma szansę na 45 % najniższego wynagrodzenia. Od września 2012 roku za najniższe wynagrodzenie uznać należy minimalne wynagrodzenie z roku 2011, czyli 1386 zł. Szerzej o tym zagadnieniu mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych art. 3 uchwalona przez Sejm 28 czerwca 2012 roku. Jednak zanim zostaną złożone stosowne dokumenty pracodawca musi spełnić kilka warunków. Jego firma musi zatrudniać mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na cały etat, lub też gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób z tym, że 6% z nich muszą stanowić osoby niepełnosprawne lub też jest to zakład pracy chronionej. Wyjątkiem jest sytuacja gdy owy pracownik otrzymuje część swego wynagrodzenia ze środków publicznych. Zmiany czekają też tzw. „zakłady pracy chronionej”. Aby uzyskać status takiej placówki wskaźniki muszą osiągnąć 50 % zatrudnionych, a w tym 20 % pracowników musi posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jeszcze przed złożeniem wniosku należy się zastanowić czy firma i pracodawca dysponują odpowiednią ilością dokumentów i zaświadczeń i czy zakład pracy spełnia wymagane warunki. Na początku pracodawca musi zarejestrować się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz złożyć stosowne dokumenty.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

Kadry i pracownicy niepełnosprawni

29 stycznia 2013

Kadry i pracownicy niepełnosprawni Kiedy ktoś jest niepełnosprawny, jest często uważany za mniej zdolnego do pracy, niż przeciętny człowiek. Niepełnosprawni nie są zbyt chętnie zatrudniani przez pracodawców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ firmy są przekonane, że niepełnosprawny pracownik będzie tylko kosztem dla nich, a poza tym nie wykona zadań tak dobrze, jak osoba sprawna. Takie podejście jest nie tylko niezgodne z prawem, ale jest to również fałszywa opinia. Bez względu na stopień niepełnosprawności, zazwyczaj w firmie jest co najmniej jedno stanowisko dopasowane do możliwości tej osoby. Wiele pracodawców redukuje płace osób niepełnosprawnych. Często pomimo wykonywania tej samej czynności co osoba sprawna, otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Jest to typowym przykładem dyskryminacji. Na takie praktyki powinna zareagować między innymi firmowa administracja kadrowa, która ma wgląd we wszystkie dokumenty pracownicze, w tym listy płac. Kadry, jako dział firmy który zawsze musi być na bieżąco z przepisami, może rozpoznać temat dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą pomóc stworzyć lepsze warunki pracy dla takiej osoby. Osoby niepełnosprawne mogą świadczyć naszej firmie outsourcing w wielu dziedzinach. W przypadku kiedy praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania takiej osoby, będziemy mówili o pracy zdalnej za pośrednictwem internetu. Czy mamy jakiś wpływ na to, aby tacy pracownicy generowali nam większe zyski? Tak, ale w pierwszej kolejności należy wyposażyć się w rzetelną wiedzę z zakresu prawa pracy, oraz tematu unijnych dofinansowań i promocji zatrudnienia niepełnosprawnych. Jeśli twoje kadry nie dysponują taką wiedzą, możesz zaprenumerować dla nich branżowe periodyki. W przypadku kiedy oczekujesz czegoś więcej, można wziąć pod uwagę całkowite zamknięcie tego działu i powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej. Administracja kadrowa prowadzona przez tego typu firmy zazwyczaj stoi na wyższym poziomie, z uwagi na zatrudnianie w nich doświadczonych specjalistów.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

PFRON co to za instytucja?

24 stycznia 2013

PFRON co to za instytucja? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją państwową powstałą w 1991 roku. Jej celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w kwestii ich rehabilitacji oraz znalezienia zatrudnienia. Aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje wyżej wymieniona instytucja jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Finanse, którymi fundusz dysponuje pochodzą z różnych źródeł. Największa część pochodzi z comiesięcznych składek jakie wpłacają pracodawcy zatrudniający przynajmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego pracownicy niepełnosprawni stanowią mniej niż 6 %. Wskaźnik ten powinien wynosić 2 % w przypadku ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, szkół państwowych i niepaństwowych czy zakładów kształcenia nauczycieli. Jak już zostało napisane środki z PFRON przeznaczone są na pomoc niepełnosprawnym. W szczególności zaś chodzi o dofinansowanie do pensji niesprawnego pracownika, a jest to rekompensata którą ponosi szef zatrudniając taką osobę (dostosowanie ta stanowiska); poza tym środki przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy dla takiej osoby oraz jej adaptację i przystosowanie; dalej pewną sumę przeznacza się na finansowanie części kosztów utworzenia i utrzymania warsztatów aktywności zawodowej i terapii zajęciowej; współpracę z jednostkami pozarządowymi w celu wpierania niesprawnych ludzi; pokrywanie części wydatków w projektach systemowych Unii Europejskiej. Fundusz udziela wsparcia finansowego w przypadku zakładania przez niepełnosprawnego własnej działalności gospodarczej; pokrywania części kosztów na ubezpieczenie społeczne dla tych osób jak i dla niesprawnych rolników; pokrywanie części kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych, a także w przypadku zakupu urządzeń do rehabilitacji itp. czy też przy udawaniu się na turnusy rehabilitacyjne; zapłata za szkolenia, kursy, staże czy pomoc przy organizowaniu imprez sportowych czy kulturowych tych osób. Część środków przeznaczona jest na programy własne realizowane przez PFRON. Jest to jednostka nadzorowana przez ministerstwo. Co więcej wydatki przez nią pokrywane muszą być ściśle określone w ustawie, a zatem jego władze nie mogą dysponować środkami pieniężnymi według swojego uznania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

« Poprzednie