Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum kategorii ‘Markieting’

Badania marketingowe

27 lutego 2013

Badania marketingowe Badania marketingowe to zbieranie, analizowanie, przetwarzanie danych związanych z sytuacją rynkową, które wykorzystywane są do podejmowania decyzji marketingowych. Przyczyny przeprowadzania badań marketingowych są różne, m.in. poznanie konkurencji, cen, produktów, zapotrzebowania na rynku, poznanie dostawców i ich ofert, sprawdzenie wydajności pracowników, minimalizacja ryzyka działalności gospodarczej oraz zmiana zasięgu terytorialnego firmy. By badania marketingowe były przydatne dla firmy, powinny charakteryzować się następującymi cechami: dokładnością, aktualnością, obiektywizmem, opłacalnością, muszą dotyczyć zamierzonego tematu, sprawdzać sytuację firmy oraz jej otoczenia, oraz muszą być dostępne. Dzięki badaniom marketingowym w przedsiębiorstwie można podejmować takie decyzje marketingowe jak ustalanie ceny, wybór rodzaju reklamy, cechy produktu, rodzaj dystrybucji, ustalenie umiejętności, jakie powinien posiadać personel oraz jakimi narzędziami promocji przedsiębiorstwo powinno się posługiwać, by osiągnąć największe zyski. Badania marketingowe można sklasyfikować według przedmiotu badania, charakteru informacji, kryterium częstotliwości badania, kryterium funkcjonalności oraz według charakteru zbiorowości respondentów. Badania marketingowe według przedmiotu badania dzielą się na: badania rynkowe (popyt, podaż, cena), warunki działania na rynku (konkurencja, preferencje konsumentów, zachowanie personelu) oraz na rezultat działania (wielkość sprzedaży, zysku, jaki jest udział firmy w rynku, wizerunek firmy). Według charakteru informacji badania marketingowe można podzielić na: badania ilościowe (dane prezentowane są za pomocą liczb) oraz badania jakościowe (dane prezentowane są za pomocą opisu). Według kryterium częstotliwości badania marketingowe dzielą się na ciągłe, okresowe oraz sporadyczne. Według kryterium funkcjonowania badania marketingowe dzielą się na opisowe, wyjaśniające, innowacyjne, prognostyczne oraz kontrolne. Natomiast według charakteru zbiorowości respondentów badania marketingowe dzielą się na badania wśród konsumentów, wśród przedstawicieli firm i instytucji oraz wśród ekspertów w danej dziedzinie.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Realizacja badań marketingowych

20 lutego 2013

Realizacja badań marketingowych Etapami procesu badawczego są dwie fazy: faza przygotowania badania oraz faza realizacji zadania. Faza przygotowania badania składa się z projektowania badania, doboru próby badawczej oraz budowy instrumentu pomiarowego. Natomiast faza realizacji badania składa się ze zbierania danych, analizy i interpretacji wyników oraz prezentacji i oceny wyników badania. Projektowanie badania polega na przełożeniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, a następnie wybór metody badania i określenie kosztów i harmonogramu badania. Powyższe definicje łatwiej jest zrozumieć na następującym przykładzie: zarząd otwartego przez pięcioma miesiącami hipermarketu w związku z niesatysfakcjonującą liczbą odwiedzających klientów postanowił wprowadzić zmiany w zakresie obsługi klientów. Aby podjąć właściwą decyzję postanowiono przeprowadzić badania marketingowe, które mają wskazać jakie zmiany są najbardziej pożądane. Na powyższym przykładzie można określić, że celem badawczym jest poznanie opinii klientów o poziomie obsługi. Próba badawcza jest to część całej zbiorowości, która jest poddawana badaniu. Metody doboru próby badawczej dzielą się na dobór losowy oraz dobór nielosowy. Dobór losowy polega na tym, że każda jednostka ma szansę wziąć udział w badaniu, a o wyborze decyduje przypadek. Do tej grupy zalicza się metodę losową prostą, metodę losową systematyczną oraz metodę losową warstwową. Metoda doboru losowego prosta polega na tym, że każda jednostka jest oznaczona w odpowiedni sposób, a z pośród wszystkich jednostek losowanych jest ich tyle, ile ma uczestniczyć w badaniu. Wadą tej metody jest to, że jest na możliwa tylko wtedy, gdy dokładnie znane są wszystkie jednostki zbiorowości oraz jest możliwość odpowiedniego oznaczenia. Metoda doboru systematyczna zakłada wybór na podstawie uporządkowanej listy jednostek. W pierwszej kolejności wyznacza się odległość między wybranymi jednostkami na liście dzieląc całą zbiorowość przez założoną wielkość próby. W doborze warstwowym badaną populację dzieli się na grupy i określa się liczebność poszczególnych grup. Na tej podstawie tworzy się strukturę badanej próby.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Dobór nielosowy

6 lutego 2013

Dobór nielosowy Dobór nielosowy polega na tym, że o doborze jednostek decyduje badacz posługując się wiedzą na temat struktury badanej zbiorowości. Do tej grupy zaliczają się: dobór wielostopniowy, dobór jednostek typowych oraz dobór celowy (proporcjonalny). Dobór wielostopniowy polega na podziale całej zbiorowości według przyjętych kryteriów i wyborze jednostki najbardziej typowej. Dobór jednostek typowych polega na tym, że badacz określa jakimi cechami powinna charakteryzować się ta jednostka i uwzględnia w badaniu tylko jednostki spełniające postawione warunki. Dobór celowy to wybór jednostek dokonywany w taki sposób, aby oddać strukturę zbiorowości, z której została wybrana próba. W tym celu należy podzielić całą zbiorowość na określone grupy, a następnie wybrać próbę zachowując ścisłe proporcje jednostek badanych. Spośród doboru nielosowego próby badawczej najczęściej korzysta się z doboru celowego. Większe przedsiębiorstwa wyodrębniają specjalne stanowiska dla osób zajmujących się doborem próby w ten właśnie sposób.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Klasyfikacja rynku

5 lutego 2013

Klasyfikacja rynku Rynek dzieli się na trzy kryteria: kryterium zasięgu terytorialnego, kryterium przedmiotu wymiany oraz kryterium dominacji podmiotu rynku. Kryterium zasięgu terytorialnego wyróżnia rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy oraz globalny. Kryterium dominacji podmiotu rynku wyróżnia rynek sprzedawcy oraz rynek nabywcy. Natomiast kryterium przedmiotu wymiany wyróżnia rynki finansowe, rynki pracy oraz dóbr i usług. Rynek dóbr i usług dzieli się na runek dóbr i usług konsumpcyjnych oraz rynek dóbr i usług produkcyjnych. Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych dzieli się na rynek dóbr nietrwałych, rynek dóbr trwałego użytku oraz rynek usług konsumpcyjnych, który dzieli się na rynek indywidualny, rynek zbiorowy oraz rynek ogólnospołeczny. Natomiast rynek dóbr i usług produkcyjnych dzieli się na rynek surowców i materiałów, rynek inwestycyjny oraz rynek usług produkcyjnych. Owa klasyfikacja najczęściej przedstawiana jest w postaci tabelarycznej i stanowi podstawę podziału rynku. Przedstawienie rynku badań marketingowych oraz w jaki sposób są owe rynki klasyfikowane.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

« Poprzednie