Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Luty, 2013

Ofiarność społeczeństwa

20 lutego 2013

Ofiarność społeczeństwa Coraz mniejszy odsetek naszego społeczeństwa deklaruje przekazywanie chociażby drobnych kwot na rzecz organizacji pozarządowych i ich wspieranie. Obecnie jest to około jednej trzeciej Polaków, kiedy to jeszcze dwa lata temu pomoc potrzebującym deklarowała blisko połowa naszych rodaków. Ten spadek jest podyktowany nie tylko pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w kraju ale przede wszystkim brakiem działań, które mają na celu jak największe uświadomienie społeczeństwa o potrzebie wsparcia licznych projektów. Dodatkowo zmniejszają się również przekazywane kwoty. Najczęściej są to drobne sumy w skali całego roku. Sytuację ratuje trochę przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego na rzecz takich instytucji w rocznym zeznaniu podatkowym. Dzięki tej formie pomocy udaje się zebrać całkiem pokaźne sumy. Oprócz tego największe sumy udaje się zebrać dzięki fundraiserom, czyli osobom, które profesjonalnie zajmują się zbieraniem funduszy. Pozostałe kwoty to wynik licznych aukcji, licytacji i lokalnego wspierania szczytnych celów.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Praca na rzecz fundacji

10 lutego 2013

Praca na rzecz fundacji Praca na rzecz fundacji nie jest wcale taką łatwą sprawą. Zajęcie to jest bardzo wyczerpujące, gdyż trzeba naprawdę wiele się nachodzić i naprosić aby uzyskać jakiekolwiek wsparcie dla celów, jakie przyświecają danej organizacji. Zbieranie funduszy, czyli fundraising, to bardzo żmudne zajęcie, jednak wiele osób jest swoja pracą zafascynowanych, gdyż pomimo wielu niepowodzeń każdy sukces dodaje skrzydeł i jest wielkim osiągnięciem. Przekonanie sponsora do przekazania znaczącej kwoty na wsparcie dla organizacji jest trudne, jednak nie niemożliwe. Odpowiednio przygotowany fundraiser, z dużym doświadczeniem a przede wszystkim z właściwym nastawieniem może dokonać wielkich rzeczy na rzecz fundacji, dla której pracuje. Dlatego też wiele organizacji inwestuje w swoich wolontariuszy i wysyła ich na odpowiednie szkolenia, które wzbogacają ich wiedzę i uczą nowych technik pozyskiwania pieniędzy. Jest to ważne, gdyż w dzisiejszych czasach firmy i osoby prywatne niechętnie dzielą się swoimi pieniędzmi i trzeba je skutecznie przekonywać, że warto jednak pomagać potrzebującym.

Kategorie: Fundacje | Tagi:

Dobór nielosowy

6 lutego 2013

Dobór nielosowy Dobór nielosowy polega na tym, że o doborze jednostek decyduje badacz posługując się wiedzą na temat struktury badanej zbiorowości. Do tej grupy zaliczają się: dobór wielostopniowy, dobór jednostek typowych oraz dobór celowy (proporcjonalny). Dobór wielostopniowy polega na podziale całej zbiorowości według przyjętych kryteriów i wyborze jednostki najbardziej typowej. Dobór jednostek typowych polega na tym, że badacz określa jakimi cechami powinna charakteryzować się ta jednostka i uwzględnia w badaniu tylko jednostki spełniające postawione warunki. Dobór celowy to wybór jednostek dokonywany w taki sposób, aby oddać strukturę zbiorowości, z której została wybrana próba. W tym celu należy podzielić całą zbiorowość na określone grupy, a następnie wybrać próbę zachowując ścisłe proporcje jednostek badanych. Spośród doboru nielosowego próby badawczej najczęściej korzysta się z doboru celowego. Większe przedsiębiorstwa wyodrębniają specjalne stanowiska dla osób zajmujących się doborem próby w ten właśnie sposób.

Kategorie: Markieting | Tagi:

Klasyfikacja rynku

5 lutego 2013

Klasyfikacja rynku Rynek dzieli się na trzy kryteria: kryterium zasięgu terytorialnego, kryterium przedmiotu wymiany oraz kryterium dominacji podmiotu rynku. Kryterium zasięgu terytorialnego wyróżnia rynek lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy oraz globalny. Kryterium dominacji podmiotu rynku wyróżnia rynek sprzedawcy oraz rynek nabywcy. Natomiast kryterium przedmiotu wymiany wyróżnia rynki finansowe, rynki pracy oraz dóbr i usług. Rynek dóbr i usług dzieli się na runek dóbr i usług konsumpcyjnych oraz rynek dóbr i usług produkcyjnych. Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych dzieli się na rynek dóbr nietrwałych, rynek dóbr trwałego użytku oraz rynek usług konsumpcyjnych, który dzieli się na rynek indywidualny, rynek zbiorowy oraz rynek ogólnospołeczny. Natomiast rynek dóbr i usług produkcyjnych dzieli się na rynek surowców i materiałów, rynek inwestycyjny oraz rynek usług produkcyjnych. Owa klasyfikacja najczęściej przedstawiana jest w postaci tabelarycznej i stanowi podstawę podziału rynku. Przedstawienie rynku badań marketingowych oraz w jaki sposób są owe rynki klasyfikowane.

Kategorie: Markieting, Rynek | Tagi:

Następne »