Magazyn Park
Biznes w nowym wydaniu

Archiwum z Styczeń, 2013

Kadry i pracownicy niepełnosprawni

29 stycznia 2013

Kadry i pracownicy niepełnosprawni Kiedy ktoś jest niepełnosprawny, jest często uważany za mniej zdolnego do pracy, niż przeciętny człowiek. Niepełnosprawni nie są zbyt chętnie zatrudniani przez pracodawców. Dzieje się tak dlatego, ponieważ firmy są przekonane, że niepełnosprawny pracownik będzie tylko kosztem dla nich, a poza tym nie wykona zadań tak dobrze, jak osoba sprawna. Takie podejście jest nie tylko niezgodne z prawem, ale jest to również fałszywa opinia. Bez względu na stopień niepełnosprawności, zazwyczaj w firmie jest co najmniej jedno stanowisko dopasowane do możliwości tej osoby. Wiele pracodawców redukuje płace osób niepełnosprawnych. Często pomimo wykonywania tej samej czynności co osoba sprawna, otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Jest to typowym przykładem dyskryminacji. Na takie praktyki powinna zareagować między innymi firmowa administracja kadrowa, która ma wgląd we wszystkie dokumenty pracownicze, w tym listy płac. Kadry, jako dział firmy który zawsze musi być na bieżąco z przepisami, może rozpoznać temat dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne, mogą pomóc stworzyć lepsze warunki pracy dla takiej osoby. Osoby niepełnosprawne mogą świadczyć naszej firmie outsourcing w wielu dziedzinach. W przypadku kiedy praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania takiej osoby, będziemy mówili o pracy zdalnej za pośrednictwem internetu. Czy mamy jakiś wpływ na to, aby tacy pracownicy generowali nam większe zyski? Tak, ale w pierwszej kolejności należy wyposażyć się w rzetelną wiedzę z zakresu prawa pracy, oraz tematu unijnych dofinansowań i promocji zatrudnienia niepełnosprawnych. Jeśli twoje kadry nie dysponują taką wiedzą, możesz zaprenumerować dla nich branżowe periodyki. W przypadku kiedy oczekujesz czegoś więcej, można wziąć pod uwagę całkowite zamknięcie tego działu i powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej. Administracja kadrowa prowadzona przez tego typu firmy zazwyczaj stoi na wyższym poziomie, z uwagi na zatrudnianie w nich doświadczonych specjalistów.

Kategorie: Niepełnosprawni, Umowy | Tagi:

Projekty ulotek

27 stycznia 2013

Projekty ulotek Rzeczą wiadomą jest, że niemal każda firma chce być cały czas na czasie. Chce reklamować swoje produkty lub usługi klientom i to nie tylko ciągle tym samym ale coraz to nowszym. Zatem czymś normalnym jest, że zgodnie z polityką marketingową firmy, kieruje ona do odbiorców ulotki reklamowe bądź broszury informacyjne w odpowiednim projekcie. A polityka marketingowa firmy może zakładać dystrybucję małych bądź dużych, kolorowych lub jednobarwnych broszur reklamowych czy ulotki reklamowej. Wiele firm w założonych przez siebie strategiach marketingowych zakłada dystrybucję ulotek małych, które zawierają tylko najistotniejsze informacje i to zazwyczaj tylko o istnieniu danej firmy na rynku, asortymencie sprzedawanych produktów i innych najważniejszych faktach. Raczej nie ma w tej ulotce informacji o konkretnym produkcie czy usłudze. Firma chce dotrzeć do odbiorców najczęściej jak się da. Założeniem takiej strategii jest kolportaż ulotki reklamowej raz lub dwa razy na tydzień. Zazwyczaj jest ona rozprowadzana do skrzynek reklamowych lub też do codziennej pracy i ukazują się w nich z częstotliwością raz na tydzień lub na dwa tygodnie. Często firma zatrudnia osoby niezwiązane z firmą do kolportażu ulotek reklamowych, która z różną częstotliwością rozdaje ulotki przechodniom na ulicach miasta lub też na np. różnego rodzaju imprezach na halach lub stadionach miejskich. Często także ulotki reklamowe są rozdawana klientom, którzy już przyszli do firmy i chcą zasięgnąć więcej informacji o danym produkcie.

Kategorie: Markieting | Tagi:

PFRON co to za instytucja?

24 stycznia 2013

PFRON co to za instytucja? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją państwową powstałą w 1991 roku. Jej celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w kwestii ich rehabilitacji oraz znalezienia zatrudnienia. Aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje wyżej wymieniona instytucja jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Finanse, którymi fundusz dysponuje pochodzą z różnych źródeł. Największa część pochodzi z comiesięcznych składek jakie wpłacają pracodawcy zatrudniający przynajmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) z czego pracownicy niepełnosprawni stanowią mniej niż 6 %. Wskaźnik ten powinien wynosić 2 % w przypadku ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, szkół państwowych i niepaństwowych czy zakładów kształcenia nauczycieli. Jak już zostało napisane środki z PFRON przeznaczone są na pomoc niepełnosprawnym. W szczególności zaś chodzi o dofinansowanie do pensji niesprawnego pracownika, a jest to rekompensata którą ponosi szef zatrudniając taką osobę (dostosowanie ta stanowiska); poza tym środki przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy dla takiej osoby oraz jej adaptację i przystosowanie; dalej pewną sumę przeznacza się na finansowanie części kosztów utworzenia i utrzymania warsztatów aktywności zawodowej i terapii zajęciowej; współpracę z jednostkami pozarządowymi w celu wpierania niesprawnych ludzi; pokrywanie części wydatków w projektach systemowych Unii Europejskiej. Fundusz udziela wsparcia finansowego w przypadku zakładania przez niepełnosprawnego własnej działalności gospodarczej; pokrywania części kosztów na ubezpieczenie społeczne dla tych osób jak i dla niesprawnych rolników; pokrywanie części kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych, a także w przypadku zakupu urządzeń do rehabilitacji itp. czy też przy udawaniu się na turnusy rehabilitacyjne; zapłata za szkolenia, kursy, staże czy pomoc przy organizowaniu imprez sportowych czy kulturowych tych osób. Część środków przeznaczona jest na programy własne realizowane przez PFRON. Jest to jednostka nadzorowana przez ministerstwo. Co więcej wydatki przez nią pokrywane muszą być ściśle określone w ustawie, a zatem jego władze nie mogą dysponować środkami pieniężnymi według swojego uznania.

Kategorie: Niepełnosprawni | Tagi:

Umiejętności fundraisera

9 stycznia 2013

Umiejętności fundraisera Fundraiser powinien posiadać pewne konkretne umiejętności, które pozwolą mu na skuteczne działanie w zakresie pozyskiwania funduszy. Przede wszystkim musi umieć znaleźć odpowiedniego sponsora. Powinien wiedzieć, jaka firmę może prosić o wsparcie dla danego projektu, gdyż nie każda firma zdecyduje się na zaangażowanie w dowolną fundacje czy organizację pozarządową. Biznes patrzy na to wszystko ze strony zysków a zyskiem w tej sytuacji jest sfera marketingowa. Firmy z branży spożywczej na przykład chętniej dofinansują akcje związane z dożywianiem dzieci czy ubogich niż walkę z bezrobociem lub organizacje działające na rzecz zwierząt. Z drugiej strony producent karmy dla psów nie będzie łożył na obiady dla dzieci w szkole, gdyż mogłoby to raczej zagrozić jego wizerunkowi niż pomóc. Dlatego fundraising to bardzo delikatna sfera i nie można tutaj działać po omacku i zgłaszać się wszędzie gdzie tylko będzie okazja. Dobry fundraiser dokładnie wie, gdzie i w jakiej sprawie ma się zwrócić po pomoc.

Kategorie: Sponsoring | Tagi:

« Poprzednie